~(*)¤ACE OF SPADES¤(*)~ (*)ºÅçìd Fâìr¥º(*) (*) ¤Å£ Çøhø£iǤ (*) (K)¤¨¨¤Åm ì hø± ø® whåt¤¨¨¤(K) «…:¤¨¨¤:…Ãñgêl…:¤¨¨¤:…» º¤Åñgël¤º´ê¥ê§¤ *¤*.¸¸.·´¤ÅñG룤fåÇè¤`·.¸¸.*¤* (@)¤¨¨¤Åñïmå£(L)£uv®¤¨¨¤(@) (R)>ÅÑ¥¯|¯HïÑG ï§ þا§ïb£é>(R) «…:¤¨¨¤:…A§§hø£é…:¤¨¨¤:…» (*) :|:|*ű±åck*:|:| (*) (*)*¤åttÏtude gÏ®£¤* (*) ¤¨¨¤Åzñ Prïdꤨ¨¤ (*)*BaB¥ * BLuë * ë¥e§(*) ö«_ºßäߥ_Ðëvilº_»ö ¤ßaßý GÄÑg§tꮤ :@ *¤°~Bå©k Øff~°*¤ :@ (*)-B@d G|R£-(*) (*)·´`·.¸¤«B.ê.å.U.±.¥»¤·´`·.¸.»(*) º°`°º¤ø,*(R)(A)ßEåÜtiFÜ£_AnGÈ£(A)(R)*ø¤º°`°º (*).·°*¤B꧱ F®iêñd§¤*°·.(*) (L)«…:¨¨:bê±Wêêñ mê & u:¨¨:…»(L) (L)°*¤Bï±ê Më¤*°(l) (*).o0¤~B!±©h~¤0o.(*) (R)¤¨¨¤bïg ©ï±¥ gu®£¤¨¨¤(r) $%$B£ÁZÈR$%$ <((((º>ߣûÊ §êñ$åtïØÑ<º))))>< (%)ßôñdågë ßá®bïé ©(%) (*)·´`·.¸.»Bøøk Wø®m·´`·.¸.»(*) (K)º¨(%);)*ßöÿ ÇrÂzÊ*;)(%)¨º(K) (*)» ßó¥z_®_Tó¥z »(*) (*)·´`·.¸.»Bø¥§ øf §ummꮧ·´`·.¸.»(*) (*) ¯²¬ßøðmßå§tî篲¬ (*) *×*ßôÖ±ÿ-Fµ£*×* (R).:.°¤°.:.bøø±ý£ïÇïøü§ büñzz.:.°¤°.:.(R) ?¿¤~°~¤¿Bounce¿¤~°~¤¿? (¯`·._)¤ß®å±¤(¯`·._) :P (R) ¤B®IñG_i±_oñ¤ (R) (U)^¤ ß®ókéñ Hèå®t ¤^ (U) (*)·´`·.¸.»B®øñzéd Bãbé·´`·.¸.»(*) (*)¿?***ßrøwñ Èÿé§***¿?(*) (R)³°°¹ßüßߣê güm ߣöwöü±¹°°³ (R) (*)(¯`·._)Buff¥ ÇhîÇk(¯`·._)(*) ~ßüïlÐ å ß®ìÐgë & Gêt Øvë® ît~ (L)*¤ßüTTêrCùþ*¤(L) (R)(¯`·._)ßûttê®f£¥(¯`·._)(R) •º°´¯¤»(R) ßû±±é®FÎÿ ßâßÿ (R)«¤¯`°º• (*).·°*¤»Çãñdÿ Bãb껤*°·.(*) ¿?çãñÜh@ñdÎëMÊ¿? ~:D :O ©âñ'± ±õu©h Di§ :O :D~(8) :@ »*°Çåü±ïôn¤ï'm¤Mêñ±å£°*» :@ (*)¤»Çômê Óñ ñ Rô©k WïtH Mꤻ(*) (*)¤*¤Çøñtågîøu§¤*¤(*) (*)·´`·.¸.»©hî©k¥ Båbê·´`·.¸.»(*) ×Çhð¢ôlåtê××Kî§§× (¯`·._)©ottoñ Çañd¥(¯`·._) .·°*¤Ç®ãÇkbãbÿ¤*°·. :P*»Ç®ãzy/Bêàutifu£»*:P (L)»Çro§§ ¥à Hëã®+ ñ høpë 2 Ðîê«(L) (*)?¿¤»Çu®iøu§¤»?¿(*) (F)¤*¤»Çu®vãÇîøu§»¤*¤(F) (R).·°*¤©utê ñ Çu®v¥.·°*¤(R) (*)··©ù§±øm··MåÐê··Bãbè··(*) (6)¢ü±ë ä§ h룣 hö± ä§ hëävëñ(A)« (R)«¤*°©útíepÎe°*¤»(R) (R) ¤cûtië¥_¥prïnce§s¤ (R) (R) «¤ÐãNcE¤4¤£iFe¤» (R) (L)¯`°¤.¸.DåÑGê®öú§£¥ ìÑ £ôVë¯`°¤.¸.(L) *¤DåRk~ÃñGëL¤* (*).·°*¤Dêäth F£ä§h«¤*°·.(*) (*)´¯`°¤.¸.¤D꧱iñ¥¯`°¤.¸.¤(*) (6)¤Dêvî£ îñ åñ åñgê£'§ dî§guî§ê¤(6) °¤»º"Ðêvíü§ ñ Më®îø§"º«¤° (*) ~«¤ÐïåmôñФ«~ (*) (*)¤*¤Ðïnømitë¤*¤(*) (*) ¤°Ðøøƒü§°¤ (*) (*) «ª¨Ðöggÿ^§týÏ訪» (*) °¤Ðøþëÿ¤° .:*(k)ÐowN A§§ ChicK(k)*:. (S)*Ðrëåmÿ*(S) (*)°¤°D®ügZ~Ñ~ÅL¢öhõL°¤°(*) (*).¤°Dü¢kÿ°¤.(*) (*)´¯`°¤.¸.¤düdê¯`°¤.¸.¤(*) (F).·°*¤êmÏñêm ÇhÏÇk¤*°·.(F) ¸,ø¤º°`°ºE©§tå§y Wón't Lã§t°º¤ø,¸¸,ø¤º° (K)~*ErOtiC@*~(K) *(d)¤°~+..êvî£ ëÿês..+~º¤(d)* (*)·´`·.¸.»Evø£vê·´`·.¸.»(*) º°¤³êÿê cäñÐÿ³¤°º (R).o0Fåïr¥_ ߣø§§øm0o.(R) (*)·´`·.¸.»Fåñt姥·´`·.¸.»(*) :)°»°Fëë£îñg Håpp¥°«°:) ¤«°Fëê£îñ Hô± Hô± Hô±°»¤ ~¤ Fïè§tÿ b®Ãt¤~ ¤* (*).o0 fîñge® £î¢kîñ g¤¤Ð.o0 (*) (*)0o. Fî®ê ñ îcê .o0(*) (K)§¿~*F*L*I*R*T*~¿§(K) (*)·´`·.¸.»f£î®tå±îøu§ £î£ g·´`·.¸.»(*) «¤*FØX¥°*¤» III F*CK U B|TCH III (*)¤:P»FûÐzËÿ«:P¤(*) (R).o0 Fuñk¥ Pïñk P®ïñ©ê§§ 0o.(R) (*)*·¨:»Gångstå«:¨·*(*) ~*~¤Gè± ôVâ ¥øU® §ë£f¤~*~ (*)G|-|êttÕ`Ç|-|ï£Ð(*) ·´`·.¸.»ghê±±ô gü®£¸.·´`·.¸.(*) (*) ¤GhëTtø¨§üPër§tÄr¤* (*) (r)<*GïR£ PôwèR*>(r) *·¨:»GiV Me A HuG«:¨·* ({) ~(*)GliTTer |3iTcH(*)~ (*)Gôd B£ê§§ Amê®ïcå(*) (*) ¤»Gø£dëñ Gî®l«¤ (*) (K) »--»GõõФÑîght k«--« (K) (*)°¸.·´¨`»¤Gø®gêøu§.·´¨`°.¸(*) (*)¤¨¨¤Gråcîøu§¤¨¨¤(*) (*)°¸.·´¨`»¤g®øøvÝ £ï£ ©hî©åÐêê.·´¨`°.¸(*) »--»G®umb£ê Bum«--« «::»«::»Gúmm¥ ßéår «::»«::» (K)»--»Gu¥ Mågñ걫--«(K) :P´`·.¸.»Gu¥z §uck´`·.¸.»:P (*)·´`·.¸.»Håpp¥ Hø£ïd奧·´`·.¸.»(*) (*)¤¨¨¤Håpp¥ ñêw ¥êå®!¤¨¨¤(*) (*)~*¤Hå®sH ®EåLíTy¤*~(*) ¤¨¨¤Ha§ Bêên¤¨¨¤:P (U)·´`·.¸.»hêå®±b®êåkê®·´`·.¸.»(U) (R)*¤Hëåvêñ£ý¤*(R) !~°¤¤Hëåvêñ£ý×Åñg裤¤°~! «(f)¤°¨;)*h룣õ Gôrgêöús*;)¨°¤(f)» :p ¤Helpî©an'tfîndthespacebar¤ :p (*) |-­|îPpÝçhÏ¢ (*) (*)¤¨¨¤Hôñèý¤¨¨¤(*) (*) ¤Hööçhîè Mám㤠(*) (K)¯`°¤.¸.¤HõRñY Bît©h¯`°¤.¸.¤(K) (L)-- HõRñY-D£V|L -- (L) (*)*/Hø± $tüfF\*(*) (K)¯`°¤.¸.¤Høttïê¯`°¤.¸.¤(K) (R)¤¨¨¤2hø±2hø£d2müÇh2hãñd£ê¤¨¨¤(R) (R)¯`°¤.¸.¤H¥pø_p®iñcꧧ_øñ_då_£øø§ê!¯`°¤.¸.¤(R) (*)«´¨`·..I©ê åñgê£..·´¨`»(*) :p ¤«°ï Câѱ ±hïñk ôf â Ñåmè°»¤ :P «´¨`·..:@i hä‡ê ¢hêꮣêädꮧ:@..·´¨`» (k)¤¨¨¤i'm ã §êx ãddïDZ¤¨¨¤(k) (K)·´`·.¸.»I'm gø®gêøü§·´`·.¸.»(K) (*)·´`·.¸.»ïm §ø ©øñfu§êd·´`·.¸.»(*) ·.:ø¤ºIncømprêhên§ab£êº¤ø:.· (*)¤’¯`-’¯`¤»ïn§atïab£e¤’¯`-’¯`¤»(*) (*)¤¨¨¤ïñ§ømñïac¤¨¨¤(*) .:ø¤ºÏñtüpütÏc㺤ø:. (L)¤¨¨¤Ïm Ïn Løv褨¨¤(L) (*) ïm §ø §£èëp¥ (*) (R) ¤«*ïm §øô Børëd*»¤ (r) (K)>>î wÅññå ßë ¥ðû® ©hì©k<<(K) (*) ¤í WåñÑä ßê Å çØwGü®£ ßåßݤ (*) (*)¤¨¨¤ïññõÇën± £ï£ gõ±h¤¨¨¤(*) (*) ¤°»ÏrRê§ìstìߣe«°¤ (*) (R) α'§ 㣠Ãßõܱ /\/\€ (R) (*)~¤J.E.A.£.Ø.U.§.¥¤~(*) (*)¤¨¨¤Jø¥ 2 ±hê wø®£d¤¨¨¤(*) (*)¤’¯`-’¯`¤»Jü§± dø i±«¤’¯`-’¯`¤(*) Ki$$ mY *ARSE* -----> (|) x*x*x*k|Ss-N-TeLl*x*x*x ´¯`°¤.¸.¤KrÅz¥´¯`°¤.¸.¤:P *~°¤Küñg-Fü Kï±±¥¤°~* ~:}*£ådÿ Vêñôm*{:~ .·°*¤£ãüghãhõ£Ïc¤*°·. ´¯`°¤.¸.¤£Åz¥ gÛ®£¥´¯`°¤.¸.¤ ~*£ëGallÝ ßlôñÐë*~ ¤’¯`-’¯`¤»£ëÄvË Më ßrËä±h£ë§s«¤’¯`-’¯`¤ °¤:.¸.:¤°£êT ThÊ GøôÐ TíMë§ ®ö££°¤:.¸.:¤° °*¤£ét§ Gét ßÅÇK 2 ßéÐ ßØ¥°*¤ ;) :-P(*)£iCk I† NöW, £iCk I† GöÖd...(*):P ¤«**£ïgh±ñïñg**»¤ (R) Lïl°Çütîè°Pïê° (R) (*)°¤£ï£~KïWï~¢üTïꤰ(*) (*)O.o°£î±±£ê mîzz nåügh-±°o.O(*) .:ø¤º°`£Ïvê 2 RÏdê, RÏdê 2 £Ïvê'°º¤ø:. (l) *¤£øvê Bûg¤* (l) (L) LôVë PôTîÖñ (L) (*) £ü§ïòû§ Kî++ÿ (*) (R) 0o.Mïgï±.o0 (R) (*)·´`·.¸.»Mïgï±ïzêd·´`·.¸.»(*) ~*Mî§S ÏñÑðÇëÑT*~ (*)·´`·.¸.Mî§Sÿ·´`·.¸.(*) (*)¤«M짧_M觧Y»¤(*) ~$$$MOnEy HoNeY$$$~ .·°*¤»Mõnkêÿ Mi§†®ê§§»¤*°·. (*)O.o°møñkê¥'§ R kêw£°o.O(*) ¨ˆÑâ§tÿ ThÔûGhTzˆ¨:P (*) «¤1Øö% ÑÅüGhT¥¤ (*) (*) ¤ÑäúGhTÿ MôñK륤 (*) ;)¤ÑåÜgHt¥ ÐêVï£ì§H ThÃñG¤ ;) ¤’¯`-’¯`¤»(*)Ñê± Gêêk(*)«¤’¯`-’¯`¤ ¤’¯`-’¯`¤»Ñêt Ob§ê§§êd:P«¤’¯`-’¯`¤ ¤’¯`-’¯`¤»(L)ÑuthïÑ £ïkë bø¥§(L)«¤’¯`-’¯`¤ (*)¸¸.·´°¤*Pêå©ê øñ êå®±h*¤°`·.¸¸(*) (r)*»--»¤PêåÇh¥ Kêêñ¤»--»*(r) (R):*:·.¤Pêåñü±*·:*:(R) (R)¤* PîÑk§ÖdÄ *¤(R) (*)¤ø»°pwïñcë§s°«¤ø(*) (*)~*¤P裏ëD¤*~(*) *>º<(k)(((þLà±îÑüM ßåßìÉ))) (k) >º<* (K)¨°P£äyâ»°¨(K) *¿Pl@¥ßó¥~ßüññ¥¿* *x~pL@y-g|rL*x~ **þL@¥êttë** *.~»°ÞM§¤24/7°«~.* (R)«´¨`·..Pøpu£à®..·´¨`»(R) (K) * PoRn * (K) (R)«´¨`·..PöGõ..·´¨`»(R) (*)«´¨`·..PøîZõñ~Ïvÿ..·´¨`»(*) (K).·*×»Pø®ñ Gü®£.·*×»(K) (R) ¤P®ëttý P®ïÑç駧¤ (R) ¤¤>Prìn©ê§§ Nôw...Gôddꧧ Fôrêvã!<¤¤ (b)¤þúßÇrÅwLëR¤(b) (*)O.o°püñk°o.O(*) º¤pûñk¸.°.¸kï±±êñ¤º (*).·°*¤»Püñk P®Ïñçꧧ»¤*°·.(*) (K)O.o°Püñk Rø©k°o.O(K) (*)¤¤>*Püñk Gü®£*¤¤>(*) (@)**·°Pü§§Ý©ät°·**(@) (R)!~!*¤Q.T*¤!~!(R) (R)®êåÐ¥ °® ñø†(R) ~@-->r o s e<--@~ º¤®û§+yºcHick¤° «¤§âÞÞhÎRè Åñg꣤» (K)¤~(%)«§âss¥»(%)~¤(K) ~!*§åñ+àñ§ §lû+*!~ ¤§©äñÐoLoû$¤ ~*°«§cHôø£ §üx»°*~ (*)0o. §c®èÅm .o0(*) (*).·°*¤§c®êwêd¤*°.·(*) .·´§ëk§¥¤ßít©|-|`·. ¤(k)§ëxçï çhïçå(k)¤ (k)SêXsi LiKê PêPsi(k) ~!~!~SeXyDiVa~!~!~ (L)(K) ¤~¤§êx¥ Ki±±ën¤~¤ (l)(K) (K)·´`·.¸.»§éxüÅ£ HéÅ£ïÑG·´`·.¸.»(K) (L)(K)¤~¤§êx¥ £ÅtinŤ~¤(K)(L) .·°¤~»§hõpãhõ£ÏÇ»~¤°·. (*).·°*¤§hôót Fø® Thê §t⮧¤*°.·(*) (*) *$hOoT|nG $T@R* (*) (R)(L).·°*¤»§hô®t ßü± §wêê±»¤*°·.(L)(R) ($$)*#1§hò®t¥*($$) (*)§h@kE-y@-§h|My (*) ($$)*#1§hò®t¥*($$) ¤°»(K)§hût ûP ÅñÐ K裏 Mê!(K)«¤° (*)°°*¤§kådåzz£ê¤*°°(*) ;)°*»--»§kå±ê®~¤~Wåññåbê»--»*° ;) ?¿!¡¤§kïppÿ¤¡!¿? ˆ¨¤sLåÞ MûH ÃsS¤¨ˆ (R)°¤§LëëpLëss~Юëãm뮤°(R) (K)»--»§£u±«--«(K) :) $m!|£ê :) :) *~§M|Lê -B- hApP¥*~ :) ¿°§nøW_ÅnGël°¿ »--»¿?*§ômèønë P£z TâLk 2 Më*¿?«--« (*)·´`·.¸.»§ø©©êr rø©k§·´`·.¸.»(*) (*)*¤*§mã®±*B£øñdê*¤*(*) º¤ §Çððßÿ Ðð𠤺 (*) ¤º»§nøw¤Flãm뫺¤ (*) (*).·°*¤»§påñï§h Gåñg§±å.·°*¤»(*) (*)·´`·.¸.»§pørt Ru£ê§·´`·.¸.»(*) (*).o0 §pø®t¥ 0o.(*) (*) .·~»¤°§±å®®¥ ¤ ê¥êd°¤«~.· (*) (*)»--»*¤§ugå¤*»--»(*) (*) ·.·*¤§ügå(r)§±å®¤*·.· (*) ~¤§uѧ}-{iñê¤~ (R)(*).·°*¤§üpê® Mød꣤*°·.(*)(R) »--»¤§üpê® Ug£¥¤»--» )~°¤§uñ K裏ëФ°~ :) §ugâ® ñ §piÇë :) (R).·°*¤§ügã® P£üm¤*°·.(R) (#)§üñ§híñê §±ä®(*) (R)¤ø»°§wêê± £ï£ pwïñ¢ë§§°«¤ø(R) (L).·°*¤»§wéèt Êššéñç껤*°·. (L) (R)¤¨¨¤§wêê± ©hî©k¥¤¨¨¤(r) (*)::¤*§wëéT~HëÅ®T*¤::(*) (*) *§weé±*±hâñg* (*) (*)(*)§±â® 69(*)(*) (*)O.o°§wêê±°o.O(*) (k)¤¨¨¤§wëë± §ïx±ëëñ¤¨¨¤(k) (*).·´¸.·´¨¤±ãkêñ.·´¸.·´¨¤(*) ¤·.¸¸.·*×»±ëãsê«×*·.¸¸.·¤ (K) «*TêÅsIñG*» (K) «TêéN»¤»DrêaM« :[.·°*¤ ±ÕR±ÜRÉD §ÔÚ£ ¤*°·.:[ >>¤~±hüñdë® bô£±~¤<< «» °Trøüblë °Måkér° «» :P *¤*.¸¸.·´¨`»úñbè£ièvåb£è*¤*.¸¸.·´¨`» (*)¤·.¸¸.·*×»üñBõüñD §ïñ«×*·.¸¸.·¤(*) (l)!*!*!(f)*Üñfð®gêttåßlë*(f)!*!*!(l) ~¤××(l)(*)<Ü®BåÑ ÃñGê£>(*)(l)×פ~ (*)°o.OVödkâ äñd £ëmôñO.o°(*) (*)°o.OWå±ch ït, I bï±èO.o°(*):p ?¿Wåññå gèt £ucky?¿:P (*)<===>Wåñtèd<===>(*) (*)W@tEvA!?!(*) (*) WåtË®Mé£òÑ (*) (r).·´¸.·´¨¤Wâ±'§ û® f£âvâ?.·´¸.·´¨¤(r) ¿?W룣 ÐuH¿? *wè§t_Çôä§T_bäDgüRL* !!!-\/\/èt~*~N~*~Wild-!!! (L)~¤*¤Whùt§-£övè¤*¤~(L) (*)·´`·.¸.»Wï£d©hï©k·´`·.¸.»(*) WîñÑíê t}{ê ÞõÔ}{ <===>WôG^§t¥£è<===> WôÔÐý WÖöÐþé©|{Ê® (*):::::...WORLDZ FINEST...:::::(*) (*)°-.WØrth-Mi££iØnz.-°(*) WïmzÏȧ }{Öù§é *»WúÑ_fØ×Ý_LãÐý«* »º«¥öuñg Hü§±£å»º« ZöÖ£åñÐË® (F) U+ME=(l)*LUV* (F)